Integritetspolicy.

Vilka vi är.

UKM Sverige är en nationell förening. Föreningens medlemmar består av de regioner där UKM-festivaler arrangeras.

Vår adress på nätet är https://ukm.se.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för statistik och för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera” i vår cookie-banner.

Behandling av personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i UKM Sverige. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig.

Den ideella föreningen UKM Sverige (nedan kallade UKM) är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker angående kontaktuppgifter till kulturutövare, crew, funktionärer, kontaktpersoner, leverantörer samt medlemmar som deltar, har deltagit eller är intresserade av UKMs verksamhet. UKM är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen www.ukm.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Arrangörs- och anmälningsverktyget Lyyti.

UKM använder arrangörs- och anmälningsverktyget Lyyti för deltagarregistrering och mailutskick. 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna.

I Lyyti behandlas personuppgifter för att kunna genomföra uppdraget mellan UKM och den registrerade (den potentielle evenemangsdeltagaren) samt i tillämpliga delar, på basen av den registrerades samtycke, i samband med, och för att möjliggöra, anmälningar, kontakt, marknadsföring, beställningar, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen.

Uppgifter om deltagande i nätverksträffar kan användas för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas i samband med sändandet av informationsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Personuppgifternas uppbevaringstid.

Personuppgifterna bevaras i Lyyti så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för möjligheten att få fler inbjudningar till liknande aktiviteter i UKMs deltagarregister.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier.

Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som UKM arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring.

I registret behandlas bl.a. för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till UKMs evenemang, kontaktuppgifter samt för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, företag/organisation eller information om allergier. All irrelevant information raderas.

Regelmässiga uppgiftskällor.

Uppgifter som deltagaren angivit, som lagts in på uppdrag av den registrerade eller påträffats av UKM som potentiell intressent förs in i Lyyti för möjligheter till marknadsföringsåtgärder.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter.

Registeruppgifter delas inom UKM och bland evenemangets intressentgrupper (endast för- och efternamn samt tillhörighet). Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret.

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom lösenord samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast UKM och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas/raderas vid behov.

Den registrerades rättigheter.

En person som finns i registret har rätt att bl.a.:

  • Av UKM begära tillgång till personuppgifter som gäller hen samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.
  • Granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om hen i registret. Begäran ska framföras skriftligen till UKM. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
  • I den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke kan han eller hon när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats.
  • Anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser.

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Har du frågor om hur dina personuppgifter lagras eller vill bli borttagen från registret? Kontakta UKM Sveriges styrelse via mailadressen info@ukm.se.