Arrangörshandboken

Avsnittsförteckning

Introduktion

Vad är UKM?

UKM (Ung kultur möts) verkar för att ungas röster ska höras och ung kultur ska få ta plats.

UKM har funnits i Sverige sedan 1997. Tusentals ungdomar har deltagit under åren på scen, med alster i utställningar eller som funktionärer och arrangörer. Många av dessa har fortsatt stå på scen, skapat och arrangerat upp i vuxen ålder.

UKM skapar mötesplatser i form av festivaler där unga människor i åldern 13–25 år på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del är också det unga arrangörskapet. UKM skapas med, för och av unga. Syftet med UKM är att erbjuda unga människor en trygg miljö med möjligheter till att vidga sitt kontaktnät, utmana sig själva och utvecklas som individ.

Föreningen UKM Sverige.

UKM Sverige är en ideell förening. I föreningen är alla regioner och kommuner som arrangerar en UKM-festival medlemmar.

UKM Sverige vill med ett demokratiskt arbetssätt tillvarata allas lika rätt till deltagande, inflytande och påverkan.

Om din region eller kommun inte är medlem i UKM Sverige, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur ni kan göra för att bli medlem och arrangera festivaler. Kontaktuppgifter finns här.

Festivaler.

En UKM-festival kan se ut på många olika sätt. En viktig del är dock att festivalen utformas så att den blir en välkomnande och inkluderande mötesplats för olika typer av människor. Festivalerna är indelade i lokal-, region- och riksfestival. Målgruppen är unga i åldern 13-25 år som vill visa sitt uttryck för en publik eller vara med som funktionär eller arrangör. Det finns ingen begränsning i vilken typ av kreativt eller konstnärligt uttryck en får visa upp.

Gemensamt för alla festivaler är att det ska erbjudas:

 • En scen för scenshow.
 • En utställningsyta för konstutställning.
 • Delaktighet genom arrangörskap (crew).

Festivalen kan också innehålla:

 • Workshops
 • Aktiviteter (pysselhörna, prova-på-aktiviteter, café, spel m.m.).
 • Mässtorg (med plats för andra aktörer som jobbar med barn och unga).
 • VIP-program (för de som är nyfikna på UKM och ev. vill starta upp en festival)
 • Ett tema som festivalen utgår från.

UKM finns på flera platser i Sverige och festivalerna arrangeras i tre steg.

Lokal festival.

De lokala UKM-festivalerna arrangeras i och av en eller flera kommuner någon gång under perioden februari-april. Här får alla som anmäler sig vara med. Förutsättningarna för de lokala festivalerna ser olika ut. Ibland samordnas festivalen av kommunens kultursekreterare, ibland har en fritidsgård uppdraget, i andra kommuner är det studieförbund, kulturskola eller en arrangörsförening som står bakom festivalen.

Erfarenheten visar att det är en stor fördel om den lokala samordnaren arbetar där unga befinner sig. Grunden för arrangemanget är det unga arrangörskapet. Våra festivaler skapas av, för och med unga människor.

Regionfestival.

Regionfestivalen arrangeras av den regionala medlemmen i UKM Sverige tillsammans med en eller flera kommuner. Hundratals unga deltar årligen i de lokala festivalerna. I den bästa av världar skulle förstås alla ges chansen att få följa med till den årliga regionfestivalen. Av praktiska och ekonomiska skäl så går det dock inte i de flesta fall. Ett urval måste göras.

Varje lokal arrangör sammanställer en urvalsgrupp som får uppdraget att välja vilka som får representera sig själva, sitt konstnärliga uttryck och sin kommun på den efterföljande regionfestivalen. UKM Sverige har tagit fram en rad kriterier att utgå ifrån som stöd för urvalsgruppens arbete. Läs mer om urvalsgruppens arbete under kapitlet “Arrangera”.

Det är viktigt att informera deltagare om att UKM först och främst är en mötesplats för unga människor. Deltagare som väljs ut av urvalsgruppen att representera sin lokala festival på länsfestivalen ska finnas på plats under hela festivalen dvs. inte enbart skicka med sina konstverk eller uppträda på scenen och sedan avvika.

Varje lokal arrangör ansvarar för att vuxna ledare följer med till regionfestivalen och att det finns en ekonomi som täcker en ev. kostnad per deltagare samt transporter till och från festivalen.

Regionfestivalerna arrangeras i april-maj.

Riksfestival.

Många unga deltar i UKM varje år och cirka 250-300 av dessa väljs ut från de regionala festivalerna att representera sin region på riksfestivalen. Riksfestivalen pågår i flera dagar och har ofta en arrangörsgrupp som består av deltagare från hela regionen och ibland från hela Sverige. Riksfestivalen arrangeras av en region tillsammans med en eller flera kommuner. Festivalen får ett ekonomiskt stöd från den nationella föreningen UKM Sverige och arrangeras i juni.

Camp.

Utöver festivalerna arrangeras ibland UKM Camp. Det kan vara ett mindre läger som upptakt till en lokal festival, en kick-off för en arrangörsgrupp eller en weekend bara i konstens tecken. Vad det är och kan vara bestämmer arrangören själv.

Kontakta samordnaren i den regionen du bor i om du är sugen på att arrangera eller delta i ett UKM Camp.

Deltagare

När en festival arrangeras är många olika personer och funktioner involverade. Inom UKM har vi valt att dela in deltagandet i fyra olika kategorier.

Crew.

Genom att vara värd för festivalen, eller hjälpa till med arrangemanget på annat sätt, är du med och skapar en upplevelse värd att minnas. En grym erfarenhet som får dig att växa och dessutom passar fint i CV:n.

När du anmäler dig som crew till en festival så kan du välja mellan olika arbetsområden (Administration, scen, dokumentation, trivsel och kringaktiviteter, entré och incheckning, funktionärssamordning, kommunikation, konferencier, urvalsgrupp, utställning eller workshops). Tänk då på att detta bara är en intresseanmälan. Det betyder att du inte kan vara säker på att du får möjligheten att arbeta just inom de områden som du anmält. Arrangören kanske har andra planer eller lovat just det arbetsområdet till någon annan som sökte före dig. Det bästa är att skicka in en intresseanmälan och sedan kontakta arrangören.

Scen.

Ta chansen att uppträda med bra ljud och snyggt ljus. Scenen är din i fem minuter, oavsett om du vill spela, dansa, slå volter eller lösa Rubiks kub.

Utställning.

Gör du smycken? Målar du tavlor? Drejar du krukor? Slöjdar du fiskedrag? Vad du än skapar får du möjlighet att visa det i ett schysst utställningssammanhang. Du har 1,5 x 1,5 meter som du får göra vad du vill med.

Övriga funktioner.

Vanliga funktioner som tillhör kategorin “Övriga funktioner” är festivalansvarig, konferencier, ledare, ljud- och ljustekniker, regional samordnare, urvalsgrupp och workshopledare. Alla som är med och arrangerar festivalen ska anmäla sig till festivalen. Det gäller alltså även de som tillhör kategorin “Övriga funktioner”. Detta är viktigt av flera skäl. Dels för att festivalens statistik skall bli korrekt men också för att administratören/arrangören skall kunna kommunicera med alla under festivalen.

Regional samordning.

I varje region finns en person anställd för regional samordning. Uppgiften är att stödja arrangören av lokala festivaler och regionfestivalen. Samordnaren fungerar också som en ”spindel i nätet” för det nätverk av arrangörer inom UKM som finns i regionen. Regionens representation vid den årliga riksfestivalen ligger också på samordnarens bord. Utöver detta så representerar den regionala samordnaren sin region i det nationella arbetet inom UKM i form av en plats i styrelsen för UKM Sverige.

Urvalsgrupp och urvalskriterier

I samband med varje lokal- och regional festival utses en urvalsgrupp. Urvalsgruppen bör bestå av minst 3 personer med olika erfarenheter och kunskaper. Det finns inga krav på att urvalsgruppen ska vara verksamma inom kulturområdet. Ofta består den av lärare på en grundskola eller kulturskola, konstnärer, fritidsledare, unga arrangörer eller en mormor eller farfar.

Varje lokal och regional festival blir tilldelad en kvot med de antal deltagare, utställare och scenakter som kan väljas ut att representera festivalen på regional eller nationell nivå. När urvalsgruppen gjort sitt urval utifrån kvoterna bör även ett antal reserver utses. Detta för att underlätta ifall tilltänkta deltagare tackar nej.

Urvalskriterier.

UKM Sverige har tagit fram en rad kriterier att utgå ifrån som stöd för urvalsgruppens arbete.

Utförande.

På en UKM-festival deltar alla utifrån sin egen förmåga. Eftersom UKM inte är någon tävling så bedöms inte kvalitet och prestation utan i stället ser urvalsgruppen t.ex. till ambition, mod och kreativitet. Urvalsgruppens uppdrag är således inte att välja den/de som är ”bäst” utan tar i stället följande i beaktande i sitt urval:

 • Ambition och vilja: Finns det ambition och vilja i uttrycket?
 • Inspiration: Är/kan deltagaren/deltagarna vara en inspiration för andra unga?
 • Kreativitet: Finns det kreativitet och påhittighet i uttrycket?
 • Uttryck och känsla: Finns det uttryck och känsla i uttrycket?
 • Mod: Finns det mod i val av text, musik, budskap, kulturyttring?
 • Helhetsintryck: Hur är framförandet i sin helhet?

Spridning.

För att skapa förutsättningar för nya och spännande möten bör urvalsgruppen ta följande kategorier i beaktande för att skapa en bra spridning i urvalet av representanter.

 • Konst- och uttrycksform.
 • Geografi (t.ex hemmahörighet och geografisk bakgrund).
 • Kön och genus.
 • Ålder (inom spannet 13-20 år).
 • Etnicitet (identitet, tillhörighet och bakgrund).
 • Funktionalitet (fysiska och psykiska funktionsvariationer).

Möjligheter.

UKM är möjligheternas festival. Därför resonerar även urvalsgruppen kring deltagarnas olika möjligheter.

 • Utvecklingspotential: Hur ser deltagarnas möjligheter ut till utveckling på ett personligt och konstnärligt plan?
 • Andra forum: Har deltagaren ett urval av andra forum att delta i eller är UKM det enda möjliga sammanhanget?
 • Mognad: Hur ser deltagarens möjlighet ut att ta tillvara det som bjuds på kommande festival?
 • Representant: Kommer deltagaren som väljs ut av urvalsgruppen att bli en bra representant för festivalen och speglar denne bredden på den festivalen den valts ut ifrån?

Regler & riktlinjer

Regler.

Det finns några få regler som alla UKM-arrangörer måste förhålla sig till.

Scentid.

På region- och riksfestivalen har varje scenakt maximalt 5 minuter på sig att uppträda. Detta för att så många som möjligt ska få chansen att vara med. Arrangören av en lokal festival kan bestämma att en annan scentid gäller där, men viktigt blir då att informera de som väljs ut att representera sin lokala festival på regionfestivalen är att här gäller en scentid på maximalt 5 minuter.

Utställningsyta.

På region- och riksfestivalen tilldelas varje konstnär en maximal yta på 1,5 m². Detta för att så många som möjligt ska få chansen att vara med. Arrangören av en lokal festival kan bestämma att en annan storlek på ytan gäller där, men viktigt blir då att informera de som väljs ut att representera sin lokala festival på regionfestivalen är att här gäller en yta 1,5 m².

Åldersgräns.

På region- och riksfestivalen gäller åldersgränsen 13-20 år. På den lokala UKM-festivalen bestämmer arrangören själv åldersgränsen. De som väljs ut att representera sin lokala festival på regionfestivalen måste dock vara mellan 13-20 år. Undantag görs för unga arangörer (crew) som tillåts vara äldre än 20 år.

Drogfritt.

UKM är en drogfri verksamhet. Inga inslag av alkohol eller droger är tillåtet.

Riktlinjer.

Ett stort antal festivaler har arrangerats inom UKM i Sverige under årens lopp. Arrangörer på såväl lokal som regional och nationell nivå har tillsammans byggt upp en imponerande bank av erfarenheter och lärdomar. Dessa erfarenheter och lärdomar har tagits tillvara och ligger till grund för de riktlinjer som UKM Sverige har utformat.

Förväntningar.

Många av våra deltagare har varit med på många festivaler innan. De har en erfarenhet av hur en festival brukar vara. Arrangören skall ha en möjlighet att vara kreativ vid skapande av festivaler men det är viktigt att balansera det mot de förväntningar som finns hur en festival brukar se ut och fungera. Är du osäker så kontakta tidigare festivaldeltagare från olika delar av landet och stäm av.

Följ UKM Sveriges arrangörshandbok. Säkerställ att tidigare deltagare får tydlig information om hur den aktuella festivalen är uppbyggd. När en har anmält sig till festivalen så får en acceptera hur den är uppbyggd.

Ledare.

Vid en större festival med övernattning skall ledare följa med. En ledare är en vuxen person som ansvarar för en grupp med deltagare på väg till, under och på väg hem från festivalen. En ledare skall vara över 25 år och ha adekvat erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Antalet deltagare per ledare ska vara maximalt 10 st.

Workshops.

Det är viktigt att deltagare som anmäler sig till workshops förstår att det är obligatoriskt att delta. Workshops kostar pengar. Ledarna har också ett ansvar att se till att deras deltagare närvarar. Var tydlig vid själva anmälan att deltagaren enbart skall anmäla sig om den vet att den vill och kan vara med.

Tänk på! Om workshops drivs av ett studieförbund så förväntar de sig att deltagarna skall skriva ner sitt namn och personnummer på en deltagarlista. Viktigt att deltagarna (eller vårdnadshavare för de under 18 år) får information om detta innan.

Information.

Det är viktigt att information når hela vägen ner till enskild deltagare. Kommunicera med ledare före och under festivalen. Välj en kanal och använd sedan enbart den. Det kan t ex vara en grupp på Facebook eller e-post.

Tänk på! Se till att det finns tillgängligt WiFi. Arbetet med information och kommunikationen under festivalen är beroende av uppkoppling.

Tänk på! Digitalt är bra men ibland finns behov av att printa ut informationsblad och annat. Se till att det finns en skrivare tillgänglig under festivalen.

Tänk på! Säkerställ att det finns gott om eluttag eller laddningsstationer så att deltagare och arrangörers mobiltelefoner kan laddas.

Utställning.

En utställning kan byggas och monteras på många olika sätt. Ta gärna del av den erfarenhet och kunskap som kan finnas lokalt. Kanske finns där ett galleri, ett museum eller en konsthall som är vana att producera utställningar. Utställningen är en lika viktig del i festivalen som scenen och dess program. Balansera festivalens resurser på ett rättvist sätt.

Tänk på! En utställning handlar inte bara om ”tavlor på en vägg”. För att alla möjliga konstuttryck skall kännas välkomna att ställas ut i utställningen så krävs ibland mer än väggar. Ett objekt (skulptur, keramik etc.) kanske behöver stå på ett podie, textila konstverk (kläder etc) kanske visas bäst på en skyltdocka, en film kan exponeras via en en skärm eller via en projicering direkt på vägg. Titta noga igenom vilken typ av konst som är anmäld till festivalen och rådgör med erfarna aktörer i branschen om du känner dig osäker. Det är inspirerande och lärorikt.

Kost och logi.

När en regionfestival och riksfestival arrangeras så pågår de i regel under flera dagar. Deltagare behöver då både ha någonstans att sova och mat att äta.

Vanligt förekommande är att festivalens deltagare inkvarteras i skolor där de sover i sovsalar.

Tänk på! Se till att de som behöver sova skall kunna göra det. Aktiviteter som arrangeras under kväll och natt bör vara på ett sådant avstånd så att de inte stör de som önskar sova.

Kosten är en viktig del av festivalen. Deltagare som är mätta och nöjda är glada och positiva deltagare.

Tänk på! Olika människor äter olika mat. Vilken kost en deltagare äter kan bero på etiska, fysiska och religiösa skäl.

Tänk på! En festival innebär hektiska dagar. Arrangörer, ledare och deltagare har ofta fullt upp. Finns kaffe, te, en kaka eller kanske en macka lättillgängligt så bidrar det till att humöret hålls uppe.

Värna om det unika.

UKM är en mötesplats där alla får vara med och får ta plats. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde. Det är viktigt att vara tydlig med att UKM inte är en tävling. Det händer att ordet tävling förekommer i samtal och artiklar som handlar om UKM. Försök att undvika detta genom att på ett tydligt och pedagogiskt sätt beskriva UKM.

UKM vill erbjuda sina deltagare en trygg miljö. Delar av våra festivaler är offentliga. Vid scenföreställningar och visning av utställning så bjuds publiken in. De publika inslagen gör det möjligt för de enskilda deltagarna att visa upp sina uttryck och verk för fler och samtidigt marknadsförs UKM. För att deltagarna skall känna sig trygga även i denna situation så är det viktigt att arrangören tydliggör för publik och externa besökare vad UKM är så att det finns en förståelse som bidrar till en god stämning.

Bild på en kaka.

Vi använder kakor (cookies). Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dessa på ukm.se